Optical Cable

کابل فیبر نوری و کد اتصال رنگ

Share

سال ها از نصب انواع کابل های فیبر نوری سینگل مود و مالتی مود توسط کارشناسان فیبر نوری به عنوان backbone
شبکه ها می گذرد . عالوه بر کابل های شبکه مسی امروزه فناوری کاربرد کابل های فیبر نوری با دو نوع سینگل مود و مالتی
مد شناخته میشوند، نوع سینگل مد امروزه با تارهای نوری OS2 و قطر 900 میکرون و مالتی مد با تارهای نوری
OM4,OM3,OM2,OM1و نسل جدید تر +OM4 با قطر هسته 50 و 5.62 میکرون ارائه می گردند. تا به امروز
موارد بسیاری از خطاهای انسانی در نوع انتخاب فیبر توسط کارشناسان و یا کاربران بخش فناوری شبکه مشاهده گردیده است
که این خطاها باعث سردرگمی کارشناسان میگردد و عدم کاربری صحیح شبکه زیر بار را به دنبال دارد.
به همین منظور استاندارد رنگ بندی کابل های فیبر نوری تحت عنوان ، 598C-TIA توسط سازمان
s’Association Industry Telecommunications برای فرآیند کابل کشی فیبر نوری و نصب و سربندی تارهای نوری
تعریف گردید و ضرورتی در اجرای کابل کشی را فراهم نمود تا کارشناسان و کاربران شبکه با مشکالت عدم شناسایی نوع فیبر
مواجه نگردند. گرچه تا کنون با توجه به تجربیات نصب های متعدد شرکت منتخب صنعت پارس در طول سالیان گذشته،
مشهود بودن این مقوله که بسیاری از اپراتور ها و کارشناسان نصب به دلیل نداشتن دانش فنی، نه تنها آشنایی با استاندارد
فوق را ندارند، بلکه 12 رنگ اصلی تارهای نوری مورد استفاده را نیز به ترتیب نمی شناسند و حتی روند نصب این 12 رنگ را
نیز بر روی آداپتور های نوری پچ پنل ها و یا OCDF های مختلف رعایت نمی نمایند.
براساس استاندارد 598C-TIA این نکته ای است که آن را توصیه می کنیم:
رنگ روکش بیرونی فیبر و همچنین چاپ روی کابل فیبر نوری در انواع کابل های نوری از جمله توزیعی ، کابل های
اینترکانکت و پچ کورد ها و اتصالی و کابل های Breakout معیار مهمی جهت شناسایی نوع فیبر و اندازه قطر تارهای نوری
و اینکه کابل محتوی چه تعداد فیبر است می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد.
در صورتی که رنگ روکش فیبر نوری مطابق استاندارد فوق جهت شناسایی نوع تار یا تارهای نوری کابل باشد البته به جزء
کابل های ترکیبی همانند جدول شماره 3 رنگ بندی روکش فیبر نوری شناسایی می گردد. رنگ های دیگر از رنگ روکش
بیرونی برای طبقه بندی و شناسایی فیبر طبق بند 3.3.4 استفاده می شود که این رنگ ها بر اساس توافق بین کارخانه تولید
کننده فیبر و مشتری انتخاب میگردد.) به طور نمونه اگر مشتری خواهان کاربری از کابل های با روکش های متنوع از لحاظ
رنگ جهت شناسایی سریعتر برای Backbone طبقات یک ساختمان باشد میتواند به این روش سفارش دهد.(
به غیر از موارد مشابه سفارشی، الیه ی بیرونی کابل باید برای شناسایی هر چه دقیقتر مطابق استاندارد رنگ بندی طراحی و
تولید گردد و همچنین چاپ روی کابل باید حاوی اطالعاتی نظیر تعداد تارهای نوری و اندازه هسته و نوع تارهای فیبر نوری
باشد . برای مثال کابل ای که شامل 12 تار نوری می باشد که 8 تار آن 50 میکرون و 4 تار آن 5.62 میکرون می باشند به
شکل زیر نمایش داده می شوند:
“12 Fiber 8 x 50/125, 4 x 62.5/125.”
جدول 3 نامگذاری کابل ها را براساس کد رنگ و مورد مصرف به ترتیب اهمیت بررسی می کند.

نکته : در برخی از کابل های مورد استفاده در محیط های بیرونی با توجه به رعایت استاندارد های ضروری تر مانند عدم نفوذ
اب و یا مقاومت در برابر اشعه های ماوراء بنفش و یا پوسیدگی ) کابل های Outdoor ) رنگ روکش بیرونی مشکی و یا
طوسی میباشد ، در این صورت توصیه می گردد حتما اطالعات فنی کابل سفارش داده شده با اطالعات مندرج به صورت چاپ
و یا نوشتار برجسته بر روی کابل مطابقت داشته باشد و تولید کننده موظف به چاپ تمامی معیارهای ضروری استاندارد است
تا کارشناسان نصب و متصدیان بهره برداری با مشکلی جدی در شناسایی و تجهیز زیر ساخت شبکه مواجه نشوند.
کدهای رنگی تارهای فیبر نوری
در داخل کابل نوری و یا در داخل هر تیوب یا یک کابل لوزتیوب ، تارها تک تک برای شناسایی کدینگ، رنگ بندی شده اند.
شایان ذکر است که تنها 12 رنگ اصلی برای تارهای نوری تعریف گردیده و مابقی تارها بر اساس همین 12 رنگ اصلی
بصورت مشتقی از این رنگ ها در داخل کابل قرار میگیرند به طور مثال در داخل یک تیوببا 24 تار نوری دوبار رنگ آبی
خواهیم داشت که یکی از آنها با نقطه چین یا یک خط و یا نوار مشکی یا سفید از دیگری قابل شناسایی است. تارهای فیبر بر
خالف زوج های رنگی کابل های مخابراتی و یا شبکه به صورت جداگانه و یا تکی مطابق استاندارد رنگ بندی شناسایی می
گردند .برای اطمینان از صحت اتصال، این رنگ از ابتدا تا انتهای کابل تداوم دارد و رنگ واضح خواهد بود. بر این اساس هر
کارشناس می بایست به هنگام جوش فیبر نوری مطابق استاندارد رنگ بندی فرایند فیوژن فیبر نوری ) جوش فیبر نوری ( را
آغاز نموده و تا انتهای پروسه ی سربندی یعنی قرار گیری کریمپ های تارهای نوری در داخل کاست و قرار گیری کانکتور
های پیگتیل های نوری در داخل آداپتور ها استاندارد فوق را حفظ نماید. ) به طور مثال آداپتور شماره 1 بر اساس ترتیب قرار
گیری می بایست مطابق جدول، رنگ های آبی و نارنجی را درخود جای داده باشد در صورتی که مدل دوتایی یا duplex
باشد. اگر این آداپتور تکی یا simplex باشد تنها رنگ آبی را به همراه دارد، این فرایند نه تنها با عث سرعت بخشیدن در
شناسایی تار می گردد بلکه بهره برداری بهینه را در صورت مواجه با مشکل فنی و سرعت عمل در رفع مشکل را فراهم می
نماید.(

Fiber Number شماره فیبر123456789101112
Color رنگBlue آبیOrange نارنجیGreen سبزBrown

قهوه ای

Slate

خاکستری

White

سفید

Red

قرمز

Black

مشکی

Yellow

زرد

Violet

بنفش

Pink

صورتی

Aqua

فیروزه ای