Optical Cable

انواع کابل فیبر نوري بر اساس ویژگی هاي محیطی Fiber Optic Cable

Share

کابلهاي فیبر نوري بسته به محیطی که باید در آن نصب شوند در انواع کاملا متفاوتی تولید مـی شـوند. هـر چند که ماهیت تارهاي فیبر نوري درون آنها یا از نوع MMF یا SMF با پارامترهاي کمابیش مشابه اسـت. تمام انواع مختلف کابلهاي فیبر نوري را می توان در دو رده کلی زیر دسته بندي کرد:

1 .کابلهاي فیبر نوري جهت کاربرد در بیرون ساختمان(Grades Outdoor:)
این فیبرها جهت ارتباط بین ساختمانها در خارج ازساختمان بکار می رود، حداکثر فاصـله اي کـه مجاز است این کابل در داخل ساختمان وارد شود 10 متر است . در این نوع کـاربرد از کابـل فیبـر نوري مدل Tube Loose بیشتر استفاده می شود. جهت استحکام و محافظت بیشـتر فیبـر هـا از Armored) زره) استفاده می شود. از دیگر ویژگیهاي این نوع کابل می توان به موارد زیـر اشـاره کرد، تحمل رطوبت محیطی از 90 تا 100 درصد، تحمل محدوده دمایی بین 40 – تـا 80 + درجـه سانتیگراد، عدم تجزیه یا استهلاك ژاکت کابل در مقابل نور خورشید، انعطاف پذیري بالا در مقابـل خمش تا کمترین شعاع ممکن، پوشش بسیار مقاوم در مقابل شعله ور شدن، قابلیـت تحمـل فشـار بالا، پوششی که جونده ها

Central tube Non-armored Cable (GYXY)

GYXY Fiber cable, non armored, from 2 ~ 12 cores, SM, OM2, OM3 aviable.

2 .کابلهاي فیبر نوري جهت کاربرد در درون ساختمان (Grades Indoor 🙂

از این کابلها جهت استفاده از Backbone شبکه در داخل ساختمان استفاده می شود، داراي محافظتهاي فیزیکی مناسبی می باشند،می توان از 6 تا 144 تیوب استفاده کرد که در هر تیوب 24 فیبر نوري قرار دارد، داخل هر تیوب ژل بی رنگ قرار دارد تا باعث شود قابلیت انعطاف فیبر بالا رفته و در برابر ضربه مقاوم باشد. ویژگیهاي عمومی این نوع از کابل عبارتند از، پوششی که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نکند، مقاوم در مقابل شعله ور شدن، مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف.

مثل موش به آن علاقه نداشته باشند، تحمل دفن مستقیم زیر خاك .

Details